” මට මරදානට යන්න එදා කවුරුත් හිටියේ නෑ. මාව දාලා හැමෝම එදා රෑ යන්න ගියා…………” එහෙම කිවුව සිරිසේන …………………..???

Be the first to comment on "” මට මරදානට යන්න එදා කවුරුත් හිටියේ නෑ. මාව දාලා හැමෝම එදා රෑ යන්න ගියා…………” එහෙම කිවුව සිරිසේන …………………..???"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*