සැප්තැම්බර් 2019

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති රටට කල සේවය එදා මෙදා කිසිදු පාලකයෙක් කර නෑ.

වසර 71 පුරාවටම රට පාලනය කල කිසිදු නායකයෙකු තමා උපන් රටට මෙසේ සේවයක් කර ඇද්දැයි ඔබ පුදුම වෙනු නොවනු මානය.     (මාගේ මිත්‍රයෙක් දිනපතාම…පිලියන්දල O I C ගේ වහල් කමට වැස්සත් හරස්වේ.

මේ දිනවල ජඩා-අධිපතිලා වැහි වහලා රටේ අහුමුළු ගානේ ඇවිදින බව අමුතුවෙන් කිවයුත්තක නොවේ.ඒත් රටේ නිතිය දේශපාලන ,ජාති,ආගම් භෙද්යකින් තොරව ක්‍රියාතමක කරවන මුලිකම ආයතනය වන පොලිසිය…