වෙනත්ඉහලට ඇති පහලට නැති පොලිස් උසස්වීම්

වසර 150 ක් ගෙවී යන පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් වීම් ගොඩ පිටින් බෙදා ගත්තේ ඉහල නිළධාරින්ය. 1996 දී ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ උප සේවා පොලිස් නිළධාරීන්…


නිදහසේ උද්දච්චකම

අපි අද මේ උදම් අනන්නේ 69 වන නිදහස් දිනයයි.1948 පෙබරවරි 04 දිනය උදා කර ගන්න මොන තරන් ජිවිත බිලිදුන්නද ? බ්‍රිතාන්නියන්ගෙන් නිතියානුකුලව නිදහස ගන්න සිංහල,ද්‍රවිඩ,මුස්ලිම්…