වෙනත්

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා නීතිපතිට හා පොලීසියට නාස් ලනු දමා ගොන් දෙන්නෙක් කොට, නීතිය නැමැති කරත්තයට නැඟී තමන්ට රුචි පාරවල් දිගේ වියරුවෙන් දක්කමින් සිටියි.

මාධ්‍ය නිවේදනය……..සහෝදර නිලධාරිවරුනි…………….!! ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා නීතිපතිට හා පොලීසියට නාස් ලනු දමා ගොන් දෙන්නෙක් කොට, නීතිය නැමැති කරත්තයට නැඟී  තමන්ට රුචි පාරවල් දිගේ වියරුවෙන් දක්කමින්…

Read More
වසරේ අවසන් දවසේ ……… ලංකාදවසේ ප්‍රකාශය……….!!!

වසර 70 පුරාවටම රජවුයේ බලයට  පත්දේශපාලකයා හා උගේ පවුලේ උන්ම බවට කීමට අමුතු අටුවා ටිකා අවශ්‍ය නොවේ. පසු ගිය වසර දෙස ආපස්සට හැරී බැලුවහොත් රට…