වෙනත්

ධර්මයේ මිණිපහණක් වු අතිපුජ්‍ය නිකහැටියේ සඳදෝ නායක හිමිපාණෝ 80 වන වියට සපමිණි වග………!!

මධ්‍යම පලාතේ උඩුනුවර ,නිකහැටිය ග්‍රාමයේ පදිංචිව සිටි මුදියන්සේ නිලමේ තුමාට හා බංඩාර මැණිකේ මැතිනියට දාව 1938 ජුලි 07 වන දින මෙළොව එලිය දුටු ඒ පින්වත්…