වෙනත්

ඓතිහාසික නඩු තීන්දුවක්, ශ්‍රි ලංකාවේ විනිශ්චයකාර වරුන්ගේ විශ්වාසය ලෝකයට පෙන්නු අවස්ථාවක්

  සමස්ථ රටවැසියන්ම අපේක්ෂිත යුක්තිය අද ඉටුවිය. මෙයින් රටේ කීර්තියට හානිකිරීමට පිට පොට ගැසු මෛත්‍රිපාල ගේ හෙළුව දැන් හෙලිවිය. මෙම තීරණයත් සමඟම රටේ මුලික නිතිය…

Read More

අපේ රටේ නීතිය තනිකරම මුදල් ගනුදෙනුවක් පමනයි. අවවාද කිරීම් නැත.

ඒකට ලංකාවේ. වැරදි කරු නොවුනත් වැරැද්ද පිලිගෙන දඩය ගෙවලා එන්න ඕන. තමා නිවැරදි බව ඔප්පු කරන්න විසි තිස් වතාවක් උසාවි යන්න ඕන. ඒ යනකොට ප්‍රොක්ටර්ට…