වෙනත්

දවසේ සිකුරාදා……….ගෝලයෝ රොත්තයි, මහදැන මුත්තයි රටම කමින් අවුරුදු සමරයි.

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපති මෙතෙක් කලක් තම පරාජිත ගෝලයෝරොත්තත් සමග ජනතාවට හොරා හැංගි හැංගි වෙස් බැද අප්‍රේල් 04 වන දින නැටුව නැටු මෙන් ජනතාවට තවත් රුපියල්…

Read More

2009 මාර්තු 18 වන දින මියගිය රණවිරුවන් සැමරුම……..

ජාතික රණවිරු දින සෑමරුම අද පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපිට රණවිරු ස්මාරකය කෙන්ද්‍රකරගනිමින් පැවත්විනි. 2009 වර්ෂයේ මර්තු මස 18 වන දින එල්.ට්.ට්.ඊ ත්‍රස්තවදීන් පරාජය කිරීමේ මානුෂික මෙහෙයුමින් දිවිපිදූ…