වෙනත්

පිස්සෙක් ජනාධිපති කරවු ඒ මුසලම දවස අදයි

2015 ජනවාරි 08 වන දින යලි යලිත් සිහි ගන්වන්නේ කෙලෙහි ගුණ්ය නොදන්නා, එදා මෙදා තුර ඉපද ඇතැයි සිතිය හැකි නින්දිතම මිනිසා තෝරා ඔහුව රටේ ජනාධිපති…

Read More

දේශපාලකයා ගේ ගොදුරක් වීඇති පොලිසිය ඉන් මුදා ගැනීම

මේ වනවිට ශ්‍රි ලංකාව දේශපාලනික අස්ථාවර්ත්වයකට පත්ව ඇත.ඒ හා සමානවම ශ්‍රිලංකා පොලිසියද අයාලයේ යමින් ඇත. එක් පසකින් පොලිසිය දේශපාලනීකරණය වීමත් තවත් පැත්තකින් පොලිස් නිලධාරින් තුල…