විශේෂාංග

ආතල් දෙන පුදුම රටක් ඔයි මේක………………….!!!

රටේ නායකයා යනයන තැන කවි, සිංදු කියයි ,අගමැති ජනතාව කන බොන හැටි ගැන නොව වයි-ෆ්යි ගැනම කතාකරයි. ජන්තාව ගේ විපක්ෂ නායක බොක්සින් ගසමින් තිරිහන් වීමට…

Read More

වැස්සට දළුලෑ මනුස්සකම කිසිදා නැතිවෙන්න දෙන්න එපා……….!!!

අපේ කම ලෝකයාටම පෙනුවේ දුපත්, පොහොසත්, ජාති, ආගම්,පක්ෂ පාට මේ සේරටම වඩා අපේ රටේ මිනිස්සු කියන එකම හැගීමෙනි. වැස්සක් කල මහා විපතක් නිසා අපේ දරුවන්ට…