විශේෂාංග

සැඳෑ සමයේ දෙන්න දෙමහල්ලන් දෙපසකට වීම කාංසියකි…….

පහළ දෙණියේ වංගුවෙන් විත් පුතුගෙ කාරය හැරෙද්දී…………. හිතට සිසිලක් ඇතිවුනා වගෙ අමුතු සතුටක් පිරෙද්දී… උඹේ නෝනයි දරුපැටවුගෙයි හිනා හඬ රැවු නැගෙද්දී.. මගේ සතුටම බිමට වැටුනා…

Read More

කුමන කුසලතා ඇතත් ඔහු රාජධානියේ ධනය සොරා කන්නේ නම් ඔහු රජ කමට නුසුදුස්සෙක් වනේමය……

ඹ්නෑම රජෙකු සතු කුමන කුසලතා ඇතත් තම රාජධානියේ රාජ පුරුෂයන් රජයේ ධනය සොරා කන්නේ නම් , නාස්ති කරන්නේ නම් එම රජු රජකමට නුසුදුස්සෙක් වන්නේමය. බුදුරජාණන්…