විශේෂාංග

රනිල්ලට මුල අමතක උනාට අපිට මුල මතකයි………………..?

තිස්ස අත්තනායක………….. ඔබ මෙය දුටු සැනින් හිතාවි මම තිස්සට කඩෙියනවා කියා. නැහැ තිස්ස එක්ක මගේ කිසිම ගනුදෙනුවක් නැ. මට තියන ප්‍රශ්නය. රනිල්ට පනයනකන් බැන්න .පාටලි…