දේශපාලන

දවසේ සිකුරාදා…………… ජනතාවට හිසරදයක් වී ඇති “සිරසේ ” හිදස.

දුෂණ්යට විරුද්ධව හඩනගන සිරසට යුක්තිගරුක ජනතාව වඩාත කැමතිය. ඊටත් වඩා ජනතාව කැමැත්තෙන් ඉන්නේ ටෙන්ඩර පටිපාටියෙන් තොරව හොර පාරෙන් ඒ කරගත්   ඩීල් එකෙන් ජනතා මුදල් කීයක්…

Read More

දවසේ සිකුරාදා……….බලය ඉදිරියේ නිරුවත් වෙන දේශපාලකයන් ඉන්න රටකට කිසිදා දියුණුවක් නැත.

මෙලෝ දෙයක් හරියට නොකරන එත් එකම දෙයක් හරියට කරන ලෝකේ එකම රටත් ලංකාවයි. හරියට කරන එකම දේ මොකා බලය ,කුමන නමකින් ගත්තත් ජනතාවගේ සල්ලි පිල්ලි…