දේශපාලන

නටුව කැඩෙයි, මල පර වෙයි. බැසිල් විමල්ට පහර දී එලවාදමයි

“මු තමයි බොරු අක්කරයක් කියලා මෛත්‍රි එක්ක අපිව ගොනාට ඇන් දුවේ …..” මම කීව මහින්ද ඇහුවෙ නෑ. අද දින සිදු මේ සිදුවීම තුලින් හෙලිව ඇත්තේ…

Read More

මහින්ද – මෛත්‍රි එක්වීම ස්ථිරයි.බැසිල් ගේ කොන්දෙසි අනුව පොලිස්පති ජේ.නි.පො.ප එස්.එම් .වික්‍රමසිංහ පත් කිරීමට මෛත්‍රි එඟවෙයි.

ඒ සමඟම එස්.බී ගේ බිරිද හඩනගා ඉහළ මාලයේ සිටි එස්.බීට මහින්ද පැමිණියා යැයි කීසැනින්ම මෛත්‍රි ඉදසිටි පුටුවෙන් ඉබේටම නැගිටුනේය. …”ඔබතුමා වාඩිවෙන්න …” කියන විටත් මහින්ද ප්‍රතාපවත්…