ගොසිප්

මෙන්න බලාගෙනයි ……….යුනියන් ඇසුරන්ස් ….ඇඟට නොදනි ජනතාව ගසාකන තවත් “සක්විතියෙක් “.

ශ්‍රි ලංකාව පුරාම මේ වනවිට බොහෝ ශාඛා පවත්වා ගෙන යමින් රටේ ජනතාවට සිත් ගන්නා සුළු පොලියක් දෙනබවට ජන්තාව ගොනාට අන්දවන තවත් හොර ගුහාවක් බවට හෙලිවෙමින්…

Read More