උණුසුම් පුවත්

සුළු ඡන්ද නැතුව කිසිසේත් අපිට මේක දිනන්න බෑ…………….( මහින්ද රාජපක්ෂ කියයි. )

ස්ථිර වශයෙන්ම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරණයෙන් පරාජය තම පරාජය භාරගෙන ඇති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ කදවුර මහින්ද රාජපක්ෂගේ කීම පවා නොතකා මේ වන විට නොයෙකුත් අසත්‍ය සහ ව්‍යාජ…

Read More


මිනිසුනි ” ගෝඨා ” වැලලු සත්‍ය ගොඩගමු……………….මිග් ඩීල් එකෙන් පසු ලසන්ත ඝාතනය කෙළේය. යූ.ඒ.වී. ඩීල් එකට කලින්ආචාර්ය අමිත් මුනින්ද්‍රදාස ඝාතනය කෙළේය……..මුං වීරයෝ…..මරලා…මිනීමරැවෝ පුදන……ජාතියක්……….!!!දෙමළ මුස්ලිම් කවුරු සම්බන්ධ වුණත් එකෙකුටවත් නටන්න නොදැන බව ගෝඨා අපිට පොරොන්දු වුණා ……….. ( උදය ගම්මන් පිල්ල මෙල්බන් නුවරදී..)

මෙල්බන් නුවරට පැමිණ සිටින සිංහල ලාංකිකයින්   අමතා මෙම ජනාධිපතිවරණයේ පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කිරීමට අවස්ථාවක් මට ලබා දීම පිළිබඳව මෙල්බන් නුවර පදිංචි සියලුම සිංහල ලාංකිකයින්ට මා…