උණුසුම් පුවත්

වැලිකඩ කාන්තා රැදවියන් ගේ සල්ලි වලින් දිස්වෙන දිස්නා…………

වැලිකඩ බන්ධනාරය යනු මිහිපිට ඇති එකම ජරාපාරාදීසයයි . ඒ කාන්තා අංශයට හෝ පිරිම අංශයට කියා වෙනසක් නැත. කාන්තා අංශය භාර ප්‍රධාන ජේලර් දිස්නා කාරිය වසම්…

Read More

රනිල් ගේ නොහැකියාව හා සජිත් ගේ හැකියාව.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල සිටි විශාල පිරිසක් පක්ෂය හැර දමා ගියේ රනිල් ගේ ඒකාධිපති රෝයල් පාලනය නිසය. තමා ගේ දිවිහිමි යෙන් පක්ෂය රැකගත් තම මහ…