යහපාලනය මෛත්‍රිගේ සරමදිගේ බේරෙයි………. දිරච්ච නැව රුපියල් කෝටි 16,677 මිලට ගැනීමට කැබිනට් මංඩලය ඒකමතිකව අනුමතිය.

අපි කියු පරිදිම අද දින කැබිනටට් මංඩලය වෙත ජනාධිපති විසින් ආරක්ෂක ඇමති ලෙසට රුසියාවේ නිෂ්පාදිත වසර 10 ක් පැරණි කඩා වැටෙන්න යන නැවක් මිලට ගැනීමට ඉදිරිපත් කල කැබිනට් පත්‍රයට මුළු ඇමති මංඩලයේම එක මතික අනුමතිය ලැබුණි.
මිළඟ වැසි දිනට මුන් පාරට බසිනවානම් හෙණ ගැසීම ස්වභාව ධර්මයේ හාස්කමක් වවා නොවනු මානය.
රටේ දැඩි දරිද්‍රතාවෙන් පෙලෙන දරුවන් , රෝහල් වල බොහො අඩුපාඩුකම් තිබියදි මෙවනි අපරාධ රටකට දැරිය හැකිදැයි නොදනී.
සිරසේ මහාරාජා මෛත්‍රි වෙනුවෙන් කල මෙහෙයට ජනතාවගේ සිරිමාන් සයම සිරස මෙයින් කාදමනු ඇත. දැන් සිදුව ඇත්තේ මුළු කැබිනට් මංඩලයම සිරසට බයවි ඔනම දේකට කසාය බිව් ගොලුවන් වි ඔලුව වැනීමය.

Be the first to comment on "යහපාලනය මෛත්‍රිගේ සරමදිගේ බේරෙයි………. දිරච්ච නැව රුපියල් කෝටි 16,677 මිලට ගැනීමට කැබිනට් මංඩලය ඒකමතිකව අනුමතිය."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*