රාජපක්ෂලා හොරාකාපු රටේ සල්ලි රුපියල් මිලියන 2873.92 බවත් ඒවා රජයට නැවත අත්පත් කරගැනීමට විශේෂ මුල්‍ය අපරාධ විමර්ෂණ ඒකකය නිතිපති උපදෙස් පතයි.

විශේෂ මුල්‍ය අපරාධ විමර්ෂණ අංශය මගින් පසුගිය කාලයේදි මහින්ද රාජපක්ෂ ගේ පවුලේ උදවිය සොරාකා ඇති මුදල්, ඉඩකඩම් හා රටේ ධනය මොනවාද කියා දැන් අනාවරණය කරගෙන ඇත . ඒවා නම් පහත පරිදිය…
1. FCID    අංක…………..17/15_____යෝෂිත රාජපක්ෂ     සතු ඉඩම් හා අනිකුත් දේපල

විස්තරය අංක 173/2 මිහිදු මාවත, දෙහිවල දකුණ,
පිහිටි ඉඩම මිලට ගෙන
රුපියල් ලක්ෂ 490  වටිනා මහල් 04 කින් යුතු නිවසක් ඉදිකර තිබේ.
. විස්තරය…………… සිරිබෝපුර කැලයේ (හම්බන්තොට ) ඔප්පු
අංකය 4129 හෙක්ටයාර් 0.05 එම ඉඩම සී එස්.එන් නාලිකාව නමට ඇත.
වටිනාකම.                  රුපියල් ලක්ෂ 16   විස්තරය…………… සිරිබෝපුර කැලය(හම්බන්තොට ) ඉඩම ඔප්පු අංකය 4130 හෙක්ටයාර්               0.05 ඉඩමේ වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 16 යයි . cස්න් නාලිකාව නමින් මෙම ඉඩමත් ඇත.    විස්තරය ……..සිරිබෝපුර කැලය (හම්බන්තොට ) ඉඩම ඔප්පු අංකය 4132 හෙක්ටයාර්                      0.051 C.S.N  නාලිකාව නමින් ඇත වටිනාකම රුපියල් ලඛ්ෂ 16 යයි.
විස්තරය. …………… ඔබ් බස් රථය ජංගම විකාශණ බස් රථය අංක236/01 කොබ්බෑකඩුව               මාවත,කොළඔ. C.S.N.  නාලිකාව.
රුපියල් ලක්ෂ 800     විස්තරය cස්න් නාලිකාව ඉදිකොට ඇති රජයේ ඉඩම(නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ) මෙම        ඉඩම cස්න් නාලිකාවට අවු; 50 බදු දී ඇත්තේ 1998 අංක 23 දරණ රාජපක්ෂ පදනම   වෙනුවෙන් ලබාදුන් ඉඩමකි.
වටිනාකම…………. රුපි;ලක්ෂ 2000 මෙම මුදල නව ලෝක ආයතනයෙන් ලබාදුන් බවට මේවන විට හෙලිවි ඇත.

 1. විස්තරය …………….අංක 236/01 ඩෙනිසිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත ,බත්තර මුල්ල, ලිපිනයේ ඇති කාල්ටන් නෙට්වර්ක් ආයතනය සතු සියලුම නිශ්චල චංචල දේපල මෙම ආයතනය සමාගම් රෙජිස්ටාර් ගේ අංක පි.වි 77114 යටතේ ලියාපදිංච් කරඇත.
  වටිනාකම      රුපියල් ලක්ෂ 2850 යයි.
 2. විස්තරය………….. ඔප්පු අංක 2885 දරණ 219/01 ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, නුගේගොඩ. ඉඩම හා ගොඩනැගිල්ල.
  වටිනාකම  රුපි; ලක්ෂ 1385.00FCID    අංක 138/15
  විමර්ෂණයට අදාල පුද්ගලයා………. පාර්ලිමේන්තු මංත්‍රි නාමල් රාජපක්ෂ සතු ඉඩම් හා අනිකුත් දේපල
 3. 2013/02/02 දින ඔප්පු අංක 4107 යටතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මාගම් පත්තු ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සාලිය පුර ග්‍රාමසේවක වසමේ සිරිබෝපුර රජයේ කැලයේ හෙක්ටයාර් 0.57 ඉඩම
  වටිනාකම  රුපියල් ලක්ෂ 16යයි.
 4. විස්තරය………… 2014/08/11 දින ඔප්පු අංක 4133 යටතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ නැගෙනහිර ගිරියාපත්තුවේ හම්බන්තොට ප්‍රාදේශ ලේකම් කොට්ඨාශයේ මාවඩම ග්‍රාමසේවා වසමේ සියඔලාගහ කොරටුව සියඔලාගහවත්ත නැමති ඉඩම
  වටිනාකම   රුපියල් ලක්ෂ 20
 5. විස්තරය……………… 2014/01/06 දිනති ඔප්පු අංක 4091 දරණ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මාගම් පත්තු ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සාලිය පුර ග්‍රාමසේවා වසමේ සිරිබෝපුර කැලය නැමති ඉඩම
  වටිනාකම  රුපියල් ලක්ෂ 17 යි.
 6. විස්තරය……….. 2014/01/04 දිනති අංක 4088 දරණ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මාගම්පත්තු හම්බන්තොට ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සාලියපුර ග්‍රාමසේවා වසමේ සිරිබෝපුර කැලය නැමති ඉඩම
  වටිනාකම  රුපියල් ලක්ෂ 24 කි.
 7. විස්තරය………….. 2014 /02/02 දිනති ඔප්පු අංක 13887 හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ දකුණු ගිරියාපත්තුවේ තංගල්ල නගර ඉදිපොකුණ ප්‍රාදේශිය වල උතුර ග්‍රාම සේවා වසමේ පැන්නපිටිය පාරේ අංක 29 දරණ ඉඩම
  වටිනාකම  රුපියල් ලක්ෂ 150 යි.
 8. විස්තරය …………..2014/01/06 දිනති ඔප්පු අංක 4091 දරණ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මාගම්පත්තුවේ හම්බන්තොට ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සාලිය පුර ග්‍රාමසේවා වසමේ සිරිබොපුර කැලේ පිහිටි ඉඩම
  වටිනාකම ලක්ෂ 17 කි.
 9. විස්තරය ………………..2014 – 01 04 වන දින මිලදී ගෙන ඇති ඔප්පු අංක 4088 දරණ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මාගම්පත්තු හම්බන්තොට ප්‍රාෙදශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කැලියපුර ග්‍රාම සේවා වසමේ සිරිබෝපුර පිහිටි රුපියල් ලක්ෂ 24ක් වටිනා ඉඩම
 10. විස්තරය………….2014 -02-02 වන දින මිලදී නෙ ඇති ඔප්පු අංක 13878 දරණ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ දකුණු ගිරුවා පත්තුවේ තංගල්ල ප්‍රාෙද්ශීය ලේකම් කොටඨාශයේ තංගල්ල නගර සභා සීමාව තුළ ඉදිපොකුණවල උතුර ග්‍රාම සේවා වසමේ පැන්නපිටිය පාරේ වරිපනම් අංක 29බීනමැති රුපියල් ලක්ෂ 150ක් වටිනා ඉඩම
 11. විස්තරය………….2014 -01-06 වන දින මිලදී ගෙන ඇති ඔප්පු අංක 4091 දරණ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මාගම්පත්තුවේ හම්බන්තොට ප්‍රාෙද්ශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සාලියපුර ග්‍රාම සේවා වසමේ සිරිබෝපුර කැලේ පිහිටි රුපියල් ලක්ෂ 17ක් වටිනා ඉඩම
 12. විස්තරය…………….2014 – 01-06 වන දින මිලදී ගෙන ඇති ඔප්පු අංක 40—– දරණ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මාගම්පත්තු හම්බන්තොට ප්‍රාෙද්ශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සාලියපුර ග්‍රාම සේවා වසමේ සිරිබෝපුර කැලේ පිහිටි රුපියල් ලක්ෂ 17ක් වටිනා ඉඩම
 13. විස්තරය………….2013 -06- 13 වන දින මලදී ගෙන ඇති ඔප්පු අංක 13715 දරණ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ උතුරු ගිරුවාපත්තුවේ වීරකැටිය ප්‍රාෙද්ශීය ලේකම් කොට්ඨාශ………………………………… රුපියල් ලක්ෂ 16ක් වටිනා ඉඩම
 14. විස්තරය………..2014-06-13 වන දින මිලදී ගෙන ඇති ඔප්පු අංක 13714 දරණ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ දකුණු ගිරුවාපත්තුවේ තංගල්ල ප්‍රාෙද්ශීය කෙම් කොටඨාශයේ තංගල්ල නගර සීමාව තුළ ඉදිපොකුණගොඩ උතුර ග්‍රාම සේවා වසමෙ ඇන්නපිටිය පාරේ පිහිටි උග්ගහ කොරටුව හෙවත් කොස්ගහවත්ත පිහිටි රුපියල් ලක්ෂ 4ක් වටිනා ඉඩම
 15. විස්තරය …………..කොල්ලුපිටිය පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ 2013 හා 2014 වර්ෂ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 160ක් තැන්පත් කිරීම
 16. විස්තරය………….සම්පත් බැංකුවේ 2013 හා 2014 වර්ෂය සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 240ක් තැන්පත් කිරීම
 17.  විස්තරය……….වැලිබල් ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ 2013-2014 වර්ෂ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 60 ක් ආයෝජනය
 18. විස්තරය………..ඩෙවොට් ලිමිටඩ් ආයතනයේ 2013 හා 2014 වර්ෂ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 30ක් ආයෝජනය
 19. විස්තරය…………කොටස් වෙළඳ පොළ 2013 සහ 2014 වර්ෂය සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 140ක් ආයෝජනය
 20. රුපියල් ලක්ෂ 1000ක් වටිනා හොස්කෝප් සමාගම 2013 වර්ෂයේ දී මිලදී ගැනීම
 21. විස්තරය…………ෂැංගිලා හෝටල් ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ගත් ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 05ක මුදලින් නාමල් රාජපක්ෂ මහතාට ෂැංගොල් ඩේ හෝටලයේ කොටස් මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් ලබා දුන්රුපියල් ලක්ෂ 1575ක මුදලක් පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ ඇම්ටෑඩ් හෝල්ඩින් පුද්ගලික සමාගම පවත්වාගෙන යන ගිණුමේ තිබී තහනම් කර ඇත.
 22.  FCID 82/15
 23. විමර්ශනයට …………අදාල පුද්ගලයා – චම්පික කරුණාරත්න සතු ඉඩම් හා අනිකුත් දේපල

  විස්තරය — ග්‍රෑම් 100ක් බරැති රන් බිස්කට් 07ක් හා රන් භාණ්ඩ
  වටිනාකම — රුපියල් ලක්ෂ 50කි.
 24. මෙයට රාජපක්ෂවරුන් විසින් සීසෙල්ෂ් රාජ්‍යය, ස්වාසිලන්තය සහ උගන්ඩාවේ සඟවන ලද කළු සල්ලි, යුක් රේනයේ ත්‍රස්තවාදීන්ට උදයංග කුලතුංග හරහා අවි ජාවාරම් සිදුකිරීමෙන් උපයා ගත් කළු සල්ලි, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඇවන්ගාඩ් අවිජාවාරම හරහා උපයාගත් කළු සල්ලි, ව්‍යාපාරිකයින්ගෙන් කාර්තුක්‍රමයට එකතු කළ කප්පම් මුදල්, ව්‍යාපෘති මඟින් සහ ටෙන්ඩර් මඟින් උපයාගත් කොමිස් මුදල් මෙයට ඇතුළත් නොවේ. ඒවා පිළිබඳවද මේ වන විට පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන අංශය පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට සූදානමින් පසුවන බවට වාර්තාවේ.
 25. ඒ අනුව රාජපක්ෂවරුන් තම පාලන කාලය තුල යුද්ධයට සහ ව්‍යාජ සිංහල බෞද්ධ දේශප්‍රේමයට මුවා වී මෙරට සම්පත්වලින් සහ ජනතාවගෙන් කොල්ල කන ලද වත්කම් සහ මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 1000 ඉක්වමනු ඇතැයි වාර්තාවේ. මෙහි විමර්ශන වලට අදාළ පුද්ගලයින්ගේ නම් අතර හිටපු ජනපති හෙවත් වත්මන් කු.පා.ම. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නම සඳහන් නොවූවද මෙම කළු සල්ලි මුදල් ඔහුගේ භාවිතය සඳහා යොදවා ඇතිබවටද අනාවරණය වී ඇත.
  FCID 64/15
 26. විමර්ශනයට අදාල පුද්ගලයා…………… බැසිල් රාජපක්ෂ සතු ඉඩම් හා අනිකුත් දේපල

  විස්තරය ……….අංක 28 ඒ. බ්‍රවුන්ස් හිල් මාතර අක්කර 1 රූඩ් 1ක විශාලත්වයෙන් යුතු ඉඩම
  වටිනාකම   රුපියල් ලක්ෂ 560 කි.
 27. විස්තරය………. අංක 111/3 ගඟබඩ පාර, මහවත්ත, මල්වාන ලිපිනයේ අක්කර 16ක පොල් ඉඩම හා නවීන නිවස
  වටිනාකම   රුපියල් ලක්ෂ 1900
 28. විස්තරය ………ඔරුතොට ගම්පහ, අක්කර 01යි රූඩ් 02යි පර්චස් 13.83 ක ඉඩම
  වටිනාකම     රුපිලයල් ලක්ෂ 1500

Be the first to comment on "රාජපක්ෂලා හොරාකාපු රටේ සල්ලි රුපියල් මිලියන 2873.92 බවත් ඒවා රජයට නැවත අත්පත් කරගැනීමට විශේෂ මුල්‍ය අපරාධ විමර්ෂණ ඒකකය නිතිපති උපදෙස් පතයි."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*