කුමන කුසලතා ඇතත් ඔහු රාජධානියේ ධනය සොරා කන්නේ නම් ඔහු රජ කමට නුසුදුස්සෙක් වනේමය……

ඹ්නෑම රජෙකු සතු කුමන කුසලතා ඇතත් තම රාජධානියේ රාජ පුරුෂයන් රජයේ ධනය සොරා කන්නේ නම් , නාස්ති කරන්නේ නම් එම රජු රජකමට නුසුදුස්සෙක් වන්නේමය.

බුදුරජාණන් වහන්සේ…..

Be the first to comment on "කුමන කුසලතා ඇතත් ඔහු රාජධානියේ ධනය සොරා කන්නේ නම් ඔහු රජ කමට නුසුදුස්සෙක් වනේමය……"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*