1930 බ්‍රිතාන්‍යයන් සෑදු තෙල් ටැන්කි ටිකටත් ආණ්ඩුව හවුලේ කෙලී…….ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මංත්‍රිවරයා සත්‍ය හෙලිකරයි….

Be the first to comment on "1930 බ්‍රිතාන්‍යයන් සෑදු තෙල් ටැන්කි ටිකටත් ආණ්ඩුව හවුලේ කෙලී…….ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මංත්‍රිවරයා සත්‍ය හෙලිකරයි…."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*