කෙරවලපිටිය සංයුක්ත චක්‍ර විදුලි බලාගාරය විදුලිබල අමාත්‍යාංශය ඩොලර් මිලියන 3700 ක ආයෝජන යෝජනා ප්‍රතිකේෂ කොට රු. බිලියන 7 ක් ගිලින්න හදයි.

  • Viduli bala

Be the first to comment on "කෙරවලපිටිය සංයුක්ත චක්‍ර විදුලි බලාගාරය විදුලිබල අමාත්‍යාංශය ඩොලර් මිලියන 3700 ක ආයෝජන යෝජනා ප්‍රතිකේෂ කොට රු. බිලියන 7 ක් ගිලින්න හදයි."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*