රාජ්‍ය සේවයේ විනය හැදීමට ජනපති කෙවිට අතට ගනියි. ජනාධිපති ගේ ක්‍රියාව පක්ෂ භේදයෙන් තොරව අගේ කලයුතුයි.

https://fbwat.ch/19VtGfkWlDDJ12rd

 

මෙම විඩියෝව ලබාගත් හෙඩ්ලයි නිව්ස් වෙතට අපගේ විශේෂ ස්තුතිය…..

Be the first to comment on "රාජ්‍ය සේවයේ විනය හැදීමට ජනපති කෙවිට අතට ගනියි. ජනාධිපති ගේ ක්‍රියාව පක්ෂ භේදයෙන් තොරව අගේ කලයුතුයි."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*