2020 වසර සත්‍ය වෙනුවෙන් පෙල ගැහෙන මිනිසුන් බිහිවී……….. සැමටම වාසනාවන්ත සෞභාග්‍යමත් වසරක් වේවා……….!!!

2020 වසර සත්‍ය වෙනුවෙන් හා මනුෂ්‍යත්වය වෙනුවෙන් මිනිසුන්ගේ සිත් සතන් එක ලෙසින් පිබිදේවායි  අපි ප්‍රාර්ථනා කරන අතර , එසේම ලෝකවාසී ජනතාවට 2020 නව වසර නව බලාපොරොත්තු ඉටුවන වසරක් වේවායි ලංකා දවස කර්තෘ සහ කාර්ය මණ්ඩලය එක සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු.

Be the first to comment on "2020 වසර සත්‍ය වෙනුවෙන් පෙල ගැහෙන මිනිසුන් බිහිවී……….. සැමටම වාසනාවන්ත සෞභාග්‍යමත් වසරක් වේවා……….!!!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*