මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති රටට කල සේවය එදා මෙදා කිසිදු පාලකයෙක් කර නෑ.

වසර 71 පුරාවටම රට පාලනය කල කිසිදු නායකයෙකු තමා උපන් රටට මෙසේ සේවයක් කර ඇද්දැයි ඔබ පුදුම වෙනු නොවනු මානය.

 

 

(මාගේ මිත්‍රයෙක් දිනපතාම එවන පින්තුරව රස විදින අතර එවු මෙය රටේ  ජනතාවට කියවීමට සැලසීම මාගේ යුතුකමක් සේ මෙය සමාජ ගතකරමි. )

Be the first to comment on "මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති රටට කල සේවය එදා මෙදා කිසිදු පාලකයෙක් කර නෑ."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*