කෝප් සභාපති පාර්ලිමේතු මංත්‍රි සුනිල් හදුන්නෙත්ති ” තිලන්ක ” ගේ කලිසම ගලවයි.

ලංකාඊ නිවුස් ඩොට්කම්වෙතට පුර්ණ ස්තුතිය …………!!

Be the first to comment on "කෝප් සභාපති පාර්ලිමේතු මංත්‍රි සුනිල් හදුන්නෙත්ති ” තිලන්ක ” ගේ කලිසම ගලවයි."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*