” අපි එක්ව රැකෙනවාද …? වෙන්ව මිය යනවාද…..? තීරණය මත රටේ අනාගතය තීන්දු වේවි…..” (ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා )

Be the first to comment on "” අපි එක්ව රැකෙනවාද …? වෙන්ව මිය යනවාද…..? තීරණය මත රටේ අනාගතය තීන්දු වේවි…..” (ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා )"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*