කලමුනේදී මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරයක්…..

සැක කටයුතු පුද්ගලයකු පිලිබදව කල්මුනේදී නිවසක් පරික්ෂා කිරීමට යනවිට එම නිවස තුල සිටි මරාගෙන මැරෙන බෝම්බකරු පුපුරුවා ගෙන ඇත. ඒත් සමඟම යුදමමුදාවට වෙඩිතබාඇත.

Be the first to comment on "කලමුනේදී මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරයක්….."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*