.මේ වනවිට කල්මුණේ සයිද මරුදු ප්‍රදේශයේ දී විශේෂ කාර්‍ය බලකා දැඩි ප්‍රහාරයක්……

මේ වනවිට ත්‍රස්තවාදින් විසින් දැඩි ප්‍රහාරයක් කල්මුනේ සයින්ද මරුදු ප්‍රදේශයේදී එල්ලකරමින් ඇත.

වැඩි විස්තර පසුවට

Be the first to comment on ".මේ වනවිට කල්මුණේ සයිද මරුදු ප්‍රදේශයේ දී විශේෂ කාර්‍ය බලකා දැඩි ප්‍රහාරයක්……"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*