ලංකා දවසේ අවුරුදු සුභ පැතුම…………2019 වසරේ උදා වු මේ සිංහල හා හින්දු අළුත් අවුරුද්ද ජාති, ආගම් බේදයෙන් තොරව එකා මෙන් රට ගැන සිතන වාසනා වන්ත වසරක්ම වේවා……!!!

Be the first to comment on "ලංකා දවසේ අවුරුදු සුභ පැතුම…………2019 වසරේ උදා වු මේ සිංහල හා හින්දු අළුත් අවුරුද්ද ජාති, ආගම් බේදයෙන් තොරව එකා මෙන් රට ගැන සිතන වාසනා වන්ත වසරක්ම වේවා……!!!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*