ලංකාවේ අධිකරණය දෙන තීන්දු ගැන ජනතාවහිතන අයුරුපිලිබදව ඡායාරූපයක් නෙත ගැටුනි……..!!!

Be the first to comment on "ලංකාවේ අධිකරණය දෙන තීන්දු ගැන ජනතාවහිතන අයුරුපිලිබදව ඡායාරූපයක් නෙත ගැටුනි……..!!!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*