ලෝකෙම දැන් උදාහරනෙට ගන්නේ ලංකාවයි.චිනේ ලංකාව වැනි රටවල් අල්ලන් ණය උගුලක පටලවා ඇති අන්දම මෙයින් මැනවින් පෙනි යය.

http://https://dl-mail.ymail.com/ws/download/mailboxes/@.id==VjN-714sP8m2Nylhc7c5Cedw3vSqPs-2qgvhKYEN4siUKrjeDoYUPDRv5e0mKTKBybas8x1pcwHKuzchaaI8vnZWaA/messages/@.id==ADCEvDVobjT1XHryNQ0AIKkdgEM/content/parts/@.id==2/raw?appid=YMailNorrin&ymreqid=f26e0047-1db0-a81e-1cd6-ec000501fa00&token=zitEzqOML3j84e6ealFTT5U7-km5qEQF52lp7AcCuBZJExqSmsH95CvgvMa8xEkefL3-BDWQbxs_uVoANJeLgRut8plws4nVOW2PNa6Go6Tg5TkpBxlTTaqYXB2ev5Vh

Be the first to comment on "ලෝකෙම දැන් උදාහරනෙට ගන්නේ ලංකාවයි.චිනේ ලංකාව වැනි රටවල් අල්ලන් ණය උගුලක පටලවා ඇති අන්දම මෙයින් මැනවින් පෙනි යය."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*