කොකේන්………….කොකේන්………..ඔබ නොදන්නා මෙන්න කොකේන් හදන විදිහ සිමෙන්ති,පැට්ට්‍රල්,හා ඇසිඩ් දමා හදන මේවා කිසිදවසක ඔබ හෝ ඔබේ මිතුරෙකුටවත් බොන්න දෙන්න එපා…………!!

 

 

හිතවත් චන්න ජයවික්‍රමට ස්තුතිය….

Be the first to comment on "කොකේන්………….කොකේන්………..ඔබ නොදන්නා මෙන්න කොකේන් හදන විදිහ සිමෙන්ති,පැට්ට්‍රල්,හා ඇසිඩ් දමා හදන මේවා කිසිදවසක ඔබ හෝ ඔබේ මිතුරෙකුටවත් බොන්න දෙන්න එපා…………!!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*