අගුණුකොළ පැලැස්ස බන්ධනාගාර අධිකාරි ධම්මික කියන්නේ තිරිසන් මිනිහෙක් බව අද ලොවටම ඔප්පු උනා , වහාම පරික්ෂණ කර දඩුවම් කල යුතුයි.

අපි දිගින් දිගටම පෙන්වා දුන්නේ බන්ධනාගාර අධිකාරි ධම්මික කියන තිරිසනා මිනිසුන් ගැන නොව ඔහු දන්නේ සල්ලි හම්බකරන්න හා කාන්තා නිලධාරිනියන් සමග නිදාගැනීමට පමනක් බව අපි නොකඩවා පෙන්නා දුනිමු.

ඉතාම ලැජ්ජහ සහගත් තත්වය නම කාන්තාවක් මෙරට බන්ධනාගාර ඇමතිවරියක් ලෙසට සිටියදීත් මෙවනි තිරිසන වැඩ වීමයි.

මේ විඩියෝ පටය අද අපි සියලුම තානාපති කාර්‍ය්‍යාල වලට මුදාහරිමින් වහාම මෙයට ජාත්‍යන්තරවත් පරිකෂණයක් ඉල්ලා සිටිමට කටයුතු කරමු.

රටක් වශයෙන් මෙවනි නින්දිත ක්‍රියාවන් සිදුවීම එක එකාගේ ගිණුමට බැර නොවී සමස්ථ ශ්‍රි ලාංකීකයන්ම ඊට වගකිව යුතු දවස ඉතාම ලඟ බව අපි තලතා ඇමති වරියටත් මතක් කරමු.

මේ පිලිබදව දැඩි ක්‍රියාමාරග ගෙන වහාම පරිකෂණයක් කිරීමට ජනතාව වෙනුවෙන් අපි බලකරමු.

විඩියෝ පටය පහතින් නරබන්න……

Be the first to comment on "අගුණුකොළ පැලැස්ස බන්ධනාගාර අධිකාරි ධම්මික කියන්නේ තිරිසන් මිනිහෙක් බව අද ලොවටම ඔප්පු උනා , වහාම පරික්ෂණ කර දඩුවම් කල යුතුයි."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*