ලංකා දවසේ 2019 පැතුම……………..!!

සත්‍ය, සත්‍ය  ලෙසත්  බොරුව, බොරුක් ලෙසත් අවබෝධ කර ගෙන සත්‍ය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ජනතාවක් ලැබුවා වු 2019 වසරේ සිට ශ්‍රි ලංකාව තුලින් බිහිවේවායි  ප්‍රාර්ථනා කරමු.

ලංකා දවසේ කතෘ මංඩලය…………….

Be the first to comment on "ලංකා දවසේ 2019 පැතුම……………..!!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*