ජනාධිපති සමනලයා රංගෙ බණ්ඩාරට අල්ලස් දීමට සුදානම් වු බවට සාක්ෂි තිබෙන බව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කරයි,

මෙවන් අල්ලස් දීමට පොලබවන ජනාධිපති සිරිසේනව වහාම පන්නා දැමිය යුතුයි. ඊට ජනතාව පෙලගැසිවිය යුතුයි.මෙවන් කාලකන්නියන් නැවත කිසිදවසක මෙවන් තනතුරකට තබා පාර්ලිමෙන්තුවේ මංත්‍රි තන්තුරකටවත් ඒමට ඉඩ නොදිය යුතුයි

 

 

 

Be the first to comment on "ජනාධිපති සමනලයා රංගෙ බණ්ඩාරට අල්ලස් දීමට සුදානම් වු බවට සාක්ෂි තිබෙන බව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කරයි,"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*