රටේ ඉරණම තීරණය වේ . ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ජය ගනී. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ජනතා උත්තමාචාරය,සිරිසේන නිතිවිරෝධි තීරනයක්ගත් බව ඒකමතිකව තීරණය කරයි.

මේ වනවිට පිස්සු සිරිසේන ගේ තීන්දුව උත්තරීතර අධිකරණය විසිකරයි. ලෝකපුජිත නඩු තීන්දුවක් බව නැවතවරක් යහපාලන යෙන් කියාදුන් තීන්දුවක් .

මේ නඩුතීන්දුව නිසාම මින් පසු කිසිම ජනාධිපතිවරයකුට හිතුමතේ ක්‍රියාකිරීමට නොහැකි බව යලිත් ඉතිහාසගත්වවනු ඇත.

පාර්ලිමේතුව විසුරවාහැරීම ගැසට් පත්‍රය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඒකමතිකව තීරණය කරන ලදි.

Be the first to comment on "රටේ ඉරණම තීරණය වේ . ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ජය ගනී. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ජනතා උත්තමාචාරය,සිරිසේන නිතිවිරෝධි තීරනයක්ගත් බව ඒකමතිකව තීරණය කරයි."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*