අපේ රටට නැත්තේම ගිනි නිවන පුජක පක්ෂයක්……රටක් ලෙසට අපි එකෙක් පරාජය කිරීමට වඩා සියල්ලම ජය ගැනීමටදැන්වත් එකතුවෙමු.

Be the first to comment on "අපේ රටට නැත්තේම ගිනි නිවන පුජක පක්ෂයක්……රටක් ලෙසට අපි එකෙක් පරාජය කිරීමට වඩා සියල්ලම ජය ගැනීමටදැන්වත් එකතුවෙමු."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*