රනිල් ගේ ගුණ වයන ජනපති සිරිසේන……….?????

“මම දින 100 ක් ඇතුලත විධායකය අහෝසි කරනවා…. සහතිකයි.”

Be the first to comment on "රනිල් ගේ ගුණ වයන ජනපති සිරිසේන……….?????"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*