මේ සිරිසේන ද ඒ සිරිසේන……………..?

දළදා හාමුදුරුවන් ඉදිරියේ දිවුරා බොරු ගොන්නක් කියමින් ලක්ෂ සංඛ්යාත ජනතාවක් මුලා කරන මොහුට ස්වභාධර්මයෙන් දඩුවම් ලැබෙන බව නම් ඒකාන්තයි.එදා කී දේ අද අසා මෙවන් මිනිස් වෙස් ගත් තවත් සුනඛයන් සිටී දැයි මදක් කලපනා කර බල

න්න .

 

 

 

Be the first to comment on "මේ සිරිසේන ද ඒ සිරිසේන……………..?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*