ශ්‍රි ලාංකිකයන් ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සුරකීමට බල කිරීමේ විරෝධතාවය මිලානෝ නගරයේ දී…………….!!

Be the first to comment on "ශ්‍රි ලාංකිකයන් ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සුරකීමට බල කිරීමේ විරෝධතාවය මිලානෝ නගරයේ දී…………….!!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*