රංගේ දැන් අවොත් ඔයාට කැබිනට් පොෂීෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්—එස්.බී

ජනතා පරමාධිපත්තිය අල්ලසට ගන්නන් හා විකුණන්නට වහාම නිතිය ක්‍රියාතමක විය යුතුය. එසේ නොකරන්නේ නම් ඊට එරෙහිව ජනතාව පාරට බැසිය යුතුය.

Be the first to comment on "රංගේ දැන් අවොත් ඔයාට කැබිනට් පොෂීෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්—එස්.බී"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*