කවදා හෝ දවසක මේ රටවිනාශ වෙන විධායක ජනාධිපති කම මේරටෙන් තුරන් කලයුතුයි — (සෝභිත නායක හිමිපාණන් වහන්සේ )

Be the first to comment on "කවදා හෝ දවසක මේ රටවිනාශ වෙන විධායක ජනාධිපති කම මේරටෙන් තුරන් කලයුතුයි — (සෝභිත නායක හිමිපාණන් වහන්සේ )"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*