ජාතියම ගොනාට අන්දන දේශපාලකයන් ……….ජීවත් වුවත් මැරුණා සේය ඒත් ජනතාව සිනහා සාගරේ ගිල්වු ……රොනී අපෙන් සමුගනී……..

Be the first to comment on "ජාතියම ගොනාට අන්දන දේශපාලකයන් ……….ජීවත් වුවත් මැරුණා සේය ඒත් ජනතාව සිනහා සාගරේ ගිල්වු ……රොනී අපෙන් සමුගනී…….."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*