එදා බර්ටෝල් බ්‍රෙෂ්ට් මෙසේ කීවේ අද ලංකාවේ ජීවත් වෙන අමන ජනතාවට දැයි නොසිතෙනවා නොවේ…..

” ඔබ අරගල කල යුත්තේ පාලකයන් වෙනස් කිරීමට නොව
ජනතාව වෙනස් කිරීමටය.
අමන ජනතාවක් කිසි දිනක
පාදඩ පාලකයන්ට
එරෙහි වන්නේ නැත. “

—–බර්ටෝල් බ්‍රෙෂ්ට්———-

Be the first to comment on "එදා බර්ටෝල් බ්‍රෙෂ්ට් මෙසේ කීවේ අද ලංකාවේ ජීවත් වෙන අමන ජනතාවට දැයි නොසිතෙනවා නොවේ….."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*