කෙන්නියාව ශ්‍රි ලංකාවක් වෙන්න නම් බෑ කියයි. වසර 47 ක් පුරාවටම පැවති නින්දිත දේශපාලකයන් ගේ කෙරුවාවේ තරම .

 

ස්තුතිය ; හිරු රුපවාහිනියට

 

Be the first to comment on "කෙන්නියාව ශ්‍රි ලංකාවක් වෙන්න නම් බෑ කියයි. වසර 47 ක් පුරාවටම පැවති නින්දිත දේශපාලකයන් ගේ කෙරුවාවේ තරම ."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*