” ඔබට මතක නැති උනාට අපිට තාම මතකයි ඔබ කී දේ “………අඩි 06 ක් පොලවට යන්න හිටපු මෛත්‍රිව අඩි 06 ක් ඔසවා තැබු ජනතාවට එදා මෛත්‍රිපාල දුන් පොරොන්දු හා ඔහුව අද අමතක කල කී දේ…….?

Be the first to comment on "” ඔබට මතක නැති උනාට අපිට තාම මතකයි ඔබ කී දේ “………අඩි 06 ක් පොලවට යන්න හිටපු මෛත්‍රිව අඩි 06 ක් ඔසවා තැබු ජනතාවට එදා මෛත්‍රිපාල දුන් පොරොන්දු හා ඔහුව අද අමතක කල කී දේ…….?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*