දේශපාලකයන් ගේ බොරුවට තිත් තියන්න , ටී.එන්.එල් රුපවාහිනිය පෙරමුණ ගැනීමත් සමගම තැනතැන කිචවෙන රටේ ගම රාළ…. තමා ගේ ඇගේ අසුජි තවරා ගෙන අනුන්ගේ ඇගේ පිරිසිදුකම් නොසොයන ලෙස පොලිස්පතිත් කියයි. ඒ තොප්පියත් ගමරාළම දාගනි………

Be the first to comment on "දේශපාලකයන් ගේ බොරුවට තිත් තියන්න , ටී.එන්.එල් රුපවාහිනිය පෙරමුණ ගැනීමත් සමගම තැනතැන කිචවෙන රටේ ගම රාළ…. තමා ගේ ඇගේ අසුජි තවරා ගෙන අනුන්ගේ ඇගේ පිරිසිදුකම් නොසොයන ලෙස පොලිස්පතිත් කියයි. ඒ තොප්පියත් ගමරාළම දාගනි………"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*