ජනතාව මීහරකුන් කියා කතාකරන මෙවන් පාලකයෙක් ලොවෙත් නැත ……. එදා මෛත්‍රි හා අද ….මෛත්‍රි…….??????????(රටේ ජනතාව මීහරකුන් නොවන බව පෙන්නාදීමට තරන් කොන්දක් තිබු ටී. එන්. එල් රුපවාහිනි ආයතනයට අපගේ ස්තුතිය……..)

Be the first to comment on "ජනතාව මීහරකුන් කියා කතාකරන මෙවන් පාලකයෙක් ලොවෙත් නැත ……. එදා මෛත්‍රි හා අද ….මෛත්‍රි…….??????????(රටේ ජනතාව මීහරකුන් නොවන බව පෙන්නාදීමට තරන් කොන්දක් තිබු ටී. එන්. එල් රුපවාහිනි ආයතනයට අපගේ ස්තුතිය……..)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*