ලංකා දවසේ අවුරුදු සුභ පැතුම ……….!!!!

ලබන්නා වු සිංහල ,හින්දු අළුත් අවුරුද්ද ලංකා වාසි ජනතාවට …….

මනුෂ්ෂත්වයේ අගය වටහා ගැනීමටත් , ..

එකි නෙකා සමඟ සහෝදරත්ව යෙන් ජීවත් වීමටත් ..

සිත් සතන් පහලවේවායි ..!!!!

අපි එක සිතින් ප්‍රර්ථනා කරමු.

Be the first to comment on "ලංකා දවසේ අවුරුදු සුභ පැතුම ……….!!!!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*