රඛිත රඹුක්වැල්ලට රජයෙන් පිස්තෝලයක් නිකුත් කොට තිබෙනවාද? නො එසේනම් බලපත්‍ර රහිත ගිනිඅවියක් ළඟ තබාගැනීමේ චෝදනාව නැත්තේ ඇයි ?

ලංකාවේ නිතිය සිංහලයාට එක් ආකාරයකටත් දෙමළ මිනිහාට හා මුස්ලිම් මිනිහාට තවත් ආකාරයකටත් දුප්පතාට එකාකාරයකටත් බලවතාට හාසල්ලි කාරකාරයාට තවත් ආකාරයකටත් රටේ නිතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පොලිසිය  පමණක්ම නොව ඊට රටේ අධිකරණය පවා වගකිව යුතුය.

 

ශ්‍රි ලංකාවේ නිතිය 100% කම ක්‍රියාතමක වන්නේ කිසිවක් කර කියාගැනීමට බැරි අහීදුප්පත් අහිංසක මිනිසුන් අරභයාය. ඊට කදිම නිදසුන් දෙකක් ඊයේ දවසේම ජනතාවට දැක ගත හැකි විය.

ශ්‍රි ලංකාවේ නිතිය 100% කම ක්‍රියාතමක වන්නේ කිසිවක් කර කියාගැනීමට බැරි අහීදුප්පත් අහිංසක මිනිසුන් අරභයාය. ඊට කදිම නිදසුන් දෙකක් ඊයේ දවසේම ජනතාවට දැක ගත හැකි විය.

ලංකාවේ නිතිය සිංහලයාට එක් ආකාරයකටත් දෙමළ මිනිහාට හා මුස්ලිම් මිනිහාට තවත් ආකාරයකටත් දුප්පතාට එකාකාරයකටත් බලවතාට හාසල්ලි කාරකාරයාට තවත් ආකාරයකටත් රටේ නිතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පොලිසිය පමණකම නොව රටේ අධිකරණය පවා වගකිව යුතුය.

අද පොලිසිය ජනතාවට අරහන්ය. මහජනතාව පොලිස්පතිගේ මිය ගිය අම්මාට පවා අසික්කිත් භාෂාවෙන්ම පිං දෙනවා පමනක් නොව ඒ පිං පොලිස්පතිටත් අනුමෝදන් කරනවාය.

රඛ්ත රඹුක්වැල්ලගෙන් පහර කාපු එකා කුමක් කිවත් ඒ පහර ඌම ඌටම ගසාගත්තා කීවත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැත. ඒත් අපිට ඇති ප්‍රශ්නය ගිනිඅවියකින් පහර දීමය . රඛිත ට ගිනිඅවියක් රජයෙන් නිකුත් කොට තිබෙනවාද නැත් නම් ඔහුව බලපත්‍ර රහිත ගිනිඅවියක් ළඟ තබාගැනීමේ චෝදනාවට අත්වඩංගුවට නොගත්තේ ඇයි ?

මේ නිතියන යාපනේ පලනියන්ඩිටත්, අකුරණ මොහොමඩ්ටත්, අප්පුහාමිටත් බලපාන නැද්ද ?

පොලිස්පති පොලිස්පතිගේ රැකියාව නොකොට පන්සලේ හාමුදුරුවන්ගේ භාවනාව හොයන්න යෑමේ ප්‍රතිඵලය ඉතුරු උනේ රටට ලෝකයා ඉදිරියේ නිර්වස්ත්‍ර වීමටයි

පොලිසිය අද සිදුකරන්නේ අපරාධකරුවන් බොකිරීමය. තවත් මේ ආකාරයට පොලිසිය අහිංසකයාට හා ජාතින් අනෞව නිතිය ක්‍රියාවේ යොදවනවානම් ඉතාම නුදුරේදීම ජනතාව පොලිසි වටලා පහර ගසා අසුජි නහවන දිනය නම් වැඩි ඈතක නැති බව වගකීමෙන් කිව හැකිය

අද පොලිසිය ජනතාවට අරහන්ය. මහජනතාව පොලිස්පතිගේ මිය ගිය අම්මාට පවා අසික්කිත් භාෂාවෙන්ම පිං දෙනවා පමනක් නොව ඒ පිං පොලිස්පතිටත් අනුමෝදන් කරනවාය.

රඛ්ත රඹුක්වැල්ලගෙන් පහර කාපු එකා කුමක් කිවත් ඒ පහර ඌම ඌටම ගසාගත්තා කීවත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැත. ඒත් අපිට ඇති ප්‍රශ්නය ගිනිඅවියකින් පහර දීමය . රඛිත ට ගිනිඅවියක් රජයෙන් නිකුත් කොට තිබෙනවාද නැත් නම් ඔහුව බලපත්‍ර රහිත ගිනිඅවියක් ළඟ තබාගැනීමේ චෝදනාවට අත්වඩංගුවට නොගත්තේ ඇයි ?

මේ නිතියන යාපනේ පලනියන්ඩිටත්, අකුරණ මොහොමඩ්ටත්, අප්පුහාමිටත් බලපාන නැද්ද ?

පොලිස්පති පොලිස්පතිගේ රැකියාව නොකොට පන්සලේ හාමුදුරුවන්ගේ භාවනාව හොයන්න යෑමේ ප්‍රතිඵලය ඉතුරු උනේ රටට ලෝකයා ඉදිරියේ නිර්වස්ත්‍ර වීමටයි

පොලිසිය අද සිදුකරන්නේ අපරාධකරුවන් බොකිරීමය. තවත් මේ ආකාරයට පොලිසිය අහිංසකයාට හා ජාතින් අනෞව නිතිය ක්‍රියාවේ යොදවනවානම් ඉතාම නුදුරේදීම ජනතාව පොලිසි වටලා පහර ගසා අසුජි නහවන දිනය නම් වැඩි ඈතක නැති බව වගකීමෙන් කිව හැකිය

ශ්‍රි ලංකාවේ නිතිය 100% කම ක්‍රියාතමක වන්නේ කිසිවක් කර කියාගැනීමට බැරි අහීදුප්පත් අහිංසක මිනිසුන් අරභයාය. ඊට කදිම නිදසුන් දෙකක් ඊයේ දවසේම ජනතාවට දැක ගත හැකි විය.

ලංකාවේ නිතිය සිංහලයාට එක් ආකාරයකටත් දෙමළ මිනිහාට හා මුස්ලිම් මිනිහාට තවත් ආකාරයකටත් දුප්පතාට එකාකාරයකටත් බලවතාට හාසල්ලි කාරකාරයාට තවත් ආකාරයකටත් රටේ නිතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පොලිසිය පමණකම නොව රටේ අධිකරණය පවා වගකිව යුතුය.

අද පොලිසිය ජනතාවට අරහන්ය. මහජනතාව පොලිස්පතිගේ මිය ගිය අම්මාට පවා අසික්කිත් භාෂාවෙන්ම පිං දෙනවා පමනක් නොව ඒ පිං පොලිස්පතිටත් අනුමෝදන් කරනවාය.

රඛ්ත රඹුක්වැල්ලගෙන් පහර කාපු එකා කුමක් කිවත් ඒ පහර ඌම ඌටම ගසාගත්තා කීවත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැත. ඒත් අපිට ඇති ප්‍රශ්නය ගිනිඅවියකින් පහර දීමය . රඛිත ට ගිනිඅවියක් රජයෙන් නිකුත් කොට තිබෙනවාද නැත් නම් ඔහුව බලපත්‍ර රහිත ගිනිඅවියක් ළඟ තබාගැනීමේ චෝදනාවට අත්වඩංගුවට නොගත්තේ ඇයි ?

මේ නිතියන යාපනේ පලනියන්ඩිටත්, අකුරණ මොහොමඩ්ටත්, අප්පුහාමිටත් බලපාන නැද්ද ?

පොලිස්පති පොලිස්පතිගේ රැකියාව නොකොට පන්සලේ හාමුදුරුවන්ගේ භාවනාව හොයන්න යෑමේ ප්‍රතිඵලය ඉතුරු උනේ රටට ලෝකයා ඉදිරියේ නිර්වස්ත්‍ර වීමටයි

පොලිසිය අද සිදුකරන්නේ අපරාධකරුවන් බොකිරීමය. තවත් මේ ආකාරයට පොලිසිය අහිංසකයාට හා ජාතින් අනුව නිතිය ක්‍රියාවේ යොදවනවානම් ඉතාම නුදුරේදීම ජනතාව පොලිසි වටලා පහර ගසා අසුජි නහවන දිනය නම් වැඩි ඈතක නැති බව වගකීමෙන් කිව හැකිය

Be the first to comment on "රඛිත රඹුක්වැල්ලට රජයෙන් පිස්තෝලයක් නිකුත් කොට තිබෙනවාද? නො එසේනම් බලපත්‍ර රහිත ගිනිඅවියක් ළඟ තබාගැනීමේ චෝදනාව නැත්තේ ඇයි ?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*