වසර 03 ක් තුල තමා කුජීතව භය බිරාන්තව ඉන්නේ ඇයි කියාපාන සිරිසෙනගේ වන්දනාව….

මෛත්‍රි , මහින්දව දැක එකත් පසුව ඉන්න බව කීවේත් ,මෛත්‍රිට ජින්තු නෑ කිවේත්, මහින්දව දකිනකොට අත් කකුල් වෙව්ලන බව කීවේත් අපි නොවේ මෛත්‍රිගේම දයාසිරිලා , විජිත මුණිලා, නිමල් සිරිපාලලාය.

Be the first to comment on "වසර 03 ක් තුල තමා කුජීතව භය බිරාන්තව ඉන්නේ ඇයි කියාපාන සිරිසෙනගේ වන්දනාව…."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*