“මම හැමදාම එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෙක් කවදාවත් මේ පක්ෂය දාලයන්නෙනෑ – එ.ජා.ප හිටපු මහලේඛම් තිස්ස අත්තනායක

This post is also available in: English (ඉංග්‍රිසි)

Be the first to comment on "“මම හැමදාම එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෙක් කවදාවත් මේ පක්ෂය දාලයන්නෙනෑ – එ.ජා.ප හිටපු මහලේඛම් තිස්ස අත්තනායක"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*