“මම ” නොව “අපි ” යන හැඟීමෙන් හදවත් ඇති, මිනිසුන් බිහිවෙන 2018 වසරක් වේවා….!!!!

වසරක් ගෙවී වසරක් උදාවත් සමගම ,ගෙව්න වසර තුල කල කී දෑ “මම ” වෙනුවෙන්ම ආත්මාර්ථකාමිව ,කටයුතු කලානම් ඒ සියල්ලම පහව ගොස් සියල්ලොම මනුෂයෝය යැයි සිතා “අපි” “අපේ” යන හැගීම් හදවත් තුල ජනිත වන වසරක් ලෝක වාසි සියල්ලටම උදා වේවායි ලංකා දවස එකසිතින් පතමු….!!!!

Be the first to comment on "“මම ” නොව “අපි ” යන හැඟීමෙන් හදවත් ඇති, මිනිසුන් බිහිවෙන 2018 වසරක් වේවා….!!!!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*