මේ ලෝකෙ සියලුම දේවල් අනිත්‍යය. මේ පොලිස්පතිකමත් අනිත්‍යයයි – පොලිස්පති.

Be the first to comment on "මේ ලෝකෙ සියලුම දේවල් අනිත්‍යය. මේ පොලිස්පතිකමත් අනිත්‍යයයි – පොලිස්පති."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*