මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති රටට කල සේවය එදා මෙදා කිසිදු පාලකයෙක් කර නෑ.

වසර 71 පුරාවටම රට පාලනය කල කිසිදු නායකයෙකු තමා උපන් රටට මෙසේ සේවයක් කර ඇද්දැයි ඔබ පුදුම වෙනු නොවනු මානය.     (මාගේ මිත්‍රයෙක් දිනපතාම…

Read More

LATEST
මිනිසුනි ” ගෝඨා ” වැලලු සත්‍ය ගොඩගමු……………….මිග් ඩීල් එකෙන් පසු ලසන්ත ඝාතනය කෙළේය. යූ.ඒ.වී. ඩීල් එකට කලින්ආචාර්ය අමිත් මුනින්ද්‍රදාස ඝාතනය කෙළේය……..මුං වීරයෝ…..මරලා…මිනීමරැවෝ පුදන……ජාතියක්……….!!!


HOT NEWS

POLITICS